Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HM Technology, Brzozowo, ul. Wspólna 2, 86-200 Chełmno.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – info@hmt.com.pl
3. Administrator przechowuje Twoje dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż wymagają tego przepisy prawa w zakresie prawa podatkowego, rachunkowego bądź też do czasu przedawnienia dochodzenia roszczenia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

  • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  • Biuro rachunkowe

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.